SAMSUNG

Hortalinux

Hortalinux és un GUGL, Grup d’usuaris de GNU/Linux (LUG en anglés).

Els grups d’usuaris de Linux locals es reunixen (típicament setmanalment o mensualment) per a  proveir suport i organitzar  exposicions per a usuaris de Linux, particularment per a usuaris no experimentats. Com que en Linux no hi ha una corporació o institució dominant, els grups d’usuaris són més importants per a els usuaris de Linux que per a una altra classe de grupos de usuarios. Linux es prácticament suportat per usuaris, i part del suport es més senzill via telefònica o en persona que a través de e-mail o USENET. Els LUGs estan  enfocats a usuaris que brinden ajuda como hobby y professionals que estan compromesos a aprendre de forma autodidacta.

Nosaltres

Hortalinux es una associació comarcal, sense ánim de lucre, de usuarios de GNU/Linux que intentem difondre l’us de GNU/Linux y del programari lliue, y al mateix temps servir d’apoyo a usuaris tant sense experiència com amb coneixements.